Resultaat doorontwikkeling verwachtingenmodel niveau 2 student

Dashboard voor gerichte inzet van studentbegeleiding MBO niveau 2 studenten

Bij MBO niveau 2 studenten zien we een hoog uitvalpercentage. Dit ondanks de inspanningen van instellingen om uitval te verminderen en het succes van deze studenten te vergroten. Het is van groot belang juist deze doelgroep studenten extra te begeleiden naar een diploma zodat zij tenminste een startkwalificatie op zak krijgen. De Datacoalitie Datagedreven Onderzoek MBO ontwikkelde in juni 2020 een verwachtingenmodel wat een datagedreven aanpak gericht op deze studenten mogelijk maakt. Een werkgroep binnen de Datacoalitie heeft afgelopen periode de volgende stap gezet om te bedenken hoe het voorspelmodel meer praktisch gemaakt kan worden voor opleidingsmanagers en onderwijsteams. 

Verbeteren van de kwaliteit van de leerloopbaan van de niveau 2
Het succes van een niveau 2 student gaat over het behalen van een diploma (startkwalificatie). Daarnaast gaat succes ook over de opstroom van een student naar een hoger niveau. De Datacoalitie draagt met datagedreven onderzoek bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de leerloopbaan van de niveau 2 student. Het door de Datacoalitie ontwikkelde voorspelmodel zorgt voor een datagedreven aanpak voor het gerichter inzetten van studentbegeleiding aan mbo niveau 2 studenten. 

In het kort – Het verwachtingenmodel Het reeds ontwikkelde verwachtingenmodel kijkt naar verwachte uitval van studenten (op groepsniveau) die instromen in een niveau 2 opleiding. Achtergrondkenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd student, VO-historie en postcode zijn gebruikt als input voor het model. Het model is ontwikkeld en uitgebreid getest door data van oud studenten te gebruiken. Hiermee is het model steeds verder verfijnd. De voorspellingen kunnen nu gedaan worden met een accuraatheid van 81%. 

Het verwachtingenmodel is vervolgens nog niet zo makkelijk te gebruiken in de praktijk van een onderwijsteam. Daar is nu aan gewerkt en daar vertellen we graag meer over!

Hoe kan het verwachtingenmodel door onderwijsteams worden ingezet?
De werkgroep van de Datacoalitie is in gesprek gegaan met opleidingsmanagers en docenten van niveau 2 opleidingen. Op welke manier kan het verwachtingenmodel ingezet worden voor jouw team? Uit de gesprekken blijkt dat de voornaamste behoefte ligt bij het onderzoeken van uitval van een individuele student zodat maatwerk geboden kan worden in de begeleiding van die specifieke student. Vanuit de DUO-data over de leerloopbaan van de student en de eerder gemaakte keuzes ten aanzien van privacywaarborging van de student is een individuele voorspelling niet mogelijk met het model. Waarvoor kan het wel gebruikt worden? Een paar voorbeelden:

  • Het model kijkt naar het verwachte uitvalpercentage voor de gehele instroom per opleiding. Deze informatie helpt op het niveau van de instelling om te bepalen bij welke groepen studenten middelen voor extra begeleiding zinvol zijn of hoe het totaal aan slb uren over groepen worden verdeeld. 
  • De verwachtingen kunnen ook goed gebruikt worden om bijvoorbeeld aan het einde van het schooljaar te checken of er ook daadwerkelijk zoveel studenten zijn uitgevallen. Is de uitval lager bij een specifiek team? Dan is het interessant om te onderzoeken wat zij gedaan hebben om uitval te verminderen. 

Kortom het verwachtingenmodel biedt interessante en bruikbare inzichten voor instellingen om datagedreven te kunnen werken. DUO is een dashboard gaan ontwikkelen voor alle instellingen zodat de informatie op een heldere manier gepresenteerd wordt. 

Het dashboard
DUO heeft een dashboard ontwikkeld wat instellingen inzicht geeft in de geschatte kans op uitval op het niveau van de instelling, de vestiging en het onderwijsteam. Het dashboard komt voor alle scholen beschikbaar op het portaal van DUO. Het streven is om jaarlijks voor de start van elk schooljaar de informatie beschikbaar te stellen. Zo kunnen instellingen dus mooi zelf aan de slag met de inzichten. Om het gebruik van het dashboard verder te optimaliseren volgen een aantal praktijkpilots. Om alvast een inkijkje te geven in het dashboard is hier een screenshot van het dashboard gedeeld. 

De volgende stap: praktijkpilots voor het testen van het dashboard in de praktijk en verbreden van het model

Het dashboard is al binnen de Datacoalitie  in gebruik. De Datacoalitie vindt het belangrijk om alles wat ontwikkeld wordt goed te testen en te verbeteren. Daarom worden er in de periode augustus 2021 tot januari 2022 praktijkpilots bij een aantal deelnemende mbo-instellingen georganiseerd. In de pilots wordt het gebruik van het dashboard door een paar onderwijsteams en bijvoorbeeld een  kwaliteitsmedewerker getest. Er wordt vooral gekeken of er nog aanvullende hulpmiddelen nodig zijn voor instellingen zodat zij het dashboard goed kunnen inzetten. Voorbeelden van vraagstukken die hierbij behandeld worden: is er specifieke kennis nodig voor instellingen om met het dashboard te kunnen werken? Is er een handleiding voor het dashboard nodig? Zijn instellingen geholpen met een handreiking rondom privacy en een ethisch kompas?

Het verwachtingenmodel is nu gericht op niveau 2 studenten. De Datacoalitie wil zich inzetten voor het verbreden van het model en vervolgens ook het dashboard naar niveau 3 en 4. 

Meedoen?
Ook jouw instelling kan meedoen met de volgende stap. Denk aan meedoen in de praktijkpilots om het dashboard al werkende weg te verbeteren. Of om mee te werken aan de verbreding van het dashboard naar niveau 3 en 4. Heb je interesse? Neem dan contact op met de Datacoalitie via Tom Olsthoorn (tom.olsthoorn@hutspot.nl).

Meer weten?
Wil je meer lezen over het model, hoe het is ontwikkeld, hoe het kan worden toegepast en hoe oneigenlijk gebruik kan worden voorkomen en ethisch verantwoord gebruik kan worden geborgd? Lees dan verder in het communicatie- en verantwoordingsdocument.

Wil je echt het naadje van de kous weten als het gaat over de doorontwikkeling van het model lees dan dit document

Leave a Reply